Yükseköğretim kurumlarının sayısının ve öğretim kadrolarının genişlemesi, öğrenci sayılarının giderek artması, üniversitelerimizde yıllardır değişmeyen, klasik, tamamen dersi yürüten öğretim üyesi odaklı, denetime açık olmayan bir eğitim veriliyor olması, ülkemizde mühendislik programlarının akreditasyonu ve kalite standardı arayışlarına yönelik bir çabanın başlatılmasına neden olmuştur. Bir mühendislik programının özgörevi doğrultusunda kendi amaç ve hedeflerini belirlemesi, bu amaçlar çerçevesinde mezunlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikleri, yani çıktıları her seviyede saptadıktan sonra da eğitim programlarını oluşturması, sürekli olarak geri besleme alınarak uygulanan programın belirlenen amaçları ve saptanan nitelikleri sürekli daha iyi yerine getirip getirmediğinin gözlemlenmesi ve buna göre gerekli iyileştirmelerin yapılması programın kalite güvencesi anlayışının temelini oluşturmaktadır. Kalite güvence sistemine ve uluslararası akreditasyona yönelik çalışmalar değişik perspektiflerden bir dizi eleştiriye uğramıştır. Genel olarak geride bırakılan tartışma ve deneyim sürecinde, gündemi işgal eden, sürtünmeye ve zaman kaybına yol açan eleştirilerin birçoğu cevap bulmuş, kaygıların çoğu giderilmiş ya da insanlar yeterli bilgilenme seviyesine ulaştıkça kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Yükseköğretimde eğitimin her aşamasında ve eğitimi etkileyen, fiziki altyapı (bina, spor tesisleri, sosyal alan, açık alan vb.), akademik altyapı (laboratuvar, kütüphane, dokümantasyon, iletişim, bilgi işlem vb.), ders programı, sınav ve değerlendirme sistemi, akademik/idari personel temin ve geliştirme sistemi (insan kaynakları), araştırma ve yayınlar, kurumsal gelişme planı (stratejik planlama), üniversite-sanayi-toplum ilişkileri vb. gibi alanlarda bir kalite standardı ve kalite güvencesi sağlamak çabası süregelmektedir. Bölümümüz bu nitelikte sistematik ve sürekli bir iyileştirme modelini işletmeyi benimsemiş bir şekilde nitelikli mühendis insan gücü yetiştirme konusunda tüm paydaşları ile düşünce ve çaba birliğine ulaşmayı ve bunu sürdüren bir eğitim kurumu olmayı ilke edinmektedir.  

Sürekli İyileştirme Çalışmaları

Eğitim; bireyin çevresini algılama, anlama ve denetlemeye yönelik olarak tek başına ya da bir grup içinde sürdürdüğü zihinsel çabadır. Bu yönü ile eğitim; çok büyük bölümü ile bir üretim faaliyetidir. Eğitim; bireyin bireyselleşmesi kadar, aynı zamanda onun aydınlanma ve toplumsallaşmasının da aracıdır. Bireyin bireyselleşmesi, onun özgüven ve özkarar mekanizmalarının gelişmesi anlamına gelir. Bireyin toplumsallaşması ise eğitim yolu ile toplumsal birikimden yararlanması ve böylece elde edilen yararın toplumsal işbölümü içinde tekrar topluma dönüştürülmesidir. Yükseköğretim, bireylerin toplumsallaşmasını sağlayacak eğitim olgusunu gerçekleştirecek üretim araçlarını üretmeyi, diğer bir ifadeyle, profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan eğitim, öğretim ve araştırma etkinliğidir. Diğer taraftan özellikle mühendislik gibi insan hayatını şekillendiren, güvenlik duygusu içerisinde yaşamın sürdürülmesinde doğrudan etkili olacak meslek insanları yetiştiren kurumların eğitim-öğretim programlarının belirli standart kalite özelliklerini ve bu amaca hizmet eden asgari koşulları yerine getiriyor olması da tartışılamaz bir zorunluluktur. Mühendislik eğitiminde kalite standardizasyonu, eşdeğerlilik, kalite ve standartların denetlenmesi çağdaş ülkelerde üzerinde uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Eşdeğer teknolojilerin kullanımı, çok disiplinli uygulamalar, eşdeğer hizmetler ve üretimin kalitesinde ölçülebilir bir standardizasyonu zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında, mühendislik programlarının uluslararası eşdeğerliği ise küreselleşme olgusunun, işgücü göçünün ve transferinin beraberinde getirdiği bir gerekliliktir.

Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programında potansiyel bir dönüşümü kararlı bir şekilde gerçekleştirme hedefindedir. Kalite güvence sistemini (programı sürekli gelişmiş tutma anlayışını yönetme sistemi) tüm parametreleri ile işletme ve geri beslemelerle programını sürekli gelişme modeline uygun olarak iyileştirme niyeti ve gayreti içerisindedir.

 

Bölümümüz; programın eğitim amaçlarına, ölçme ve değerlendirme sistemine, ders programlarına, laboratuvar olanaklarına, akademik kadrodaki gelişmelere, bilimsel araştırma projeleri alanındaki gelişmelere, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerine, ulusal ve uluslararası yayınlar alanındaki gelişmelere  katkı sağlamaya devam etmektedir.